دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

آرشیو / تحقیقات دانشجویی

 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه رحمن زاده
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه رحمن زاده

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه رحمن زاده دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/09/27      تعداد بازدید: 16
جلسه دفاع رساله دکتری آقای محمدعلی انصاری
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله دکتری آقای محمدعلی انصاری

جلسه دفاع رساله دکتری آقای محمدعلی انصاری دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/09/20      تعداد بازدید: 19
جلسه دفاع رساله دکتری آقای جواد خسروی بابادی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله دکتری آقای جواد خسروی بابادی

جلسه دفاع رساله دکتری آقای جواد خسروی بابادی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/08/25      تعداد بازدید: 28
جلسه دفاع رساله دکتری سرکار خانم اقدس براتی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله دکتری سرکار خانم اقدس براتی

جلسه دفاع رساله دکتری سرکار خانم اقدس براتی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/08/06      تعداد بازدید: 43
جلسه دفاع رساله دکتری سرکار خانم مهنوش کرمی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله دکتری سرکار خانم مهنوش کرمی

جلسه دفاع رساله دکتری سرکار خانم مهنوش کرمی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/08/05      تعداد بازدید: 25
جلسه دفاع رساله دکتری آقای عزت الله صالحی اصل
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله دکتری آقای عزت الله صالحی اصل

جلسه دفاع رساله دکتری آقای عزت الله صالحی اصل دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/07/25      تعداد بازدید: 4
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد  آقای علی احسانی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی احسانی

جلسه دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای علی احسانی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/07/13      تعداد بازدید: 56
پایان نامه جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای علی احسانی قمشلویی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
پایان نامه جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای علی احسانی قمشلویی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی احسانی قمشلویی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/07/12      تعداد بازدید: 3
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی بیدلی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی بیدلی

جلسه دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای علی بیدلی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/31      تعداد بازدید: 46
 جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسین خالقی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسین خالقی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسین خالقی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/25      تعداد بازدید: 2
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حانیه قوام
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حانیه قوام

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم حانیه قوام دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/24      تعداد بازدید: 3
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی طاهری
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی طاهری

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی طاهری دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/23      تعداد بازدید: 3
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه امراللهی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه امراللهی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه امراللهی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/10      تعداد بازدید: 4
جلسه دفاع رساله سرکار خانم ملیحه سجده
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله سرکار خانم ملیحه سجده

جلسه دفاع رساله سرکار خانم ملیحه سجده دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/08      تعداد بازدید: 81
جلسه دفاع رساله دکتری سرکار خانم آلاسادات افقه
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله دکتری سرکار خانم آلاسادات افقه

جلسه دفاع رساله خانم آلاسادات افقه دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/05/18      تعداد بازدید: 76
جلسه دفاع رساله دکتری سرکار خانم بهجت السادات شهرتاش
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله دکتری سرکار خانم بهجت السادات شهرتاش

جلسه دفاع رساله خانم بهجت السادات شهرتاش دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/03/01      تعداد بازدید: 194
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه جعفرپور
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه جعفرپور

جلسه دفاع رساله سرکار خانم فاطمه جعفرپور دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1399/12/28      تعداد بازدید: 18
جلسه دفاع رساله خانم سمیه برقراری
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله خانم سمیه برقراری

جلسه دفاع رساله خانم سمیه برقراری دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش مطالعات نظری جنسیت در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1399/12/28      تعداد بازدید: 160
جلسه دفاع پایان نامه خانم زهره اسمخانی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه خانم زهره اسمخانی

جلسه دفاع پایان‌نامه خانم زهره اسمخانی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش زن و خانواده در دانشکده ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1399/12/20      تعداد بازدید: 98
جلسه دفاع پایان نامه خانم دلخواه احسانی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه خانم دلخواه احسانی

جلسه دفاع پایان‌نامه خانم دلخواه احسانی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش زن و خانواده در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1399/12/19      تعداد بازدید: 63
« قبلی  1  2  3  بعدی »
صفحه
51 نتیجه
دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز