دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ph.d)

 
تاریخ انتشار: 1395/01/18    تعداد بازدید: 1783

آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ph.d)

این آیین نامه برای دانشجویانی که از سال تحصیلی 90-1389 و پس از آن در دوره دکتری پذیرفته می‌شوند، لازم الاجراست و از تاریخ اجرا کلیه بخشنامه ها و آیین‌نامه‌های مغایر با این آیین نامه لغو می‌شود.

مقدمه

رشد پر شتاب علم وفناوری وتحولات عظیم اجتماعی  ،اقتصادی به خصوص اهداف برنامه های توسعه وسند چشم انداز بیست ساله  جمهوری اسلامی ایران  ،شرایطی رابرای دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی پدید آورده است که وزارت علوم ، تحقیقات  وفنّآوری برای ایجاد تحول راهبردی درعلم وفناوری وتوجه بیشتر به پژوهش ، تربیت نیروهای متعهد ، متخصص وماهر را از طریق تنوع در شیوه پذیرش دانشجو در دوره دکتری  ،درصدر اولویت های کاری خود قرار داده است.

برای نیل به اهداف پیش روی ، آخرین آیین نامه آموزشی دوره دکتری ، که از سال 1384بدان استناد می شد، مورد تجدید نظر قرار گرفته است و در نهایت پس از جمع آوری نظریه های کارشناسی وبررسی در جلسات مختلف کارگروهی آموزشی ، آیین نامه جدید دوره دکتری به دو شیوه  «آموزشی- پژوهشی» و « پژوهشی » تدوین شد. لازم به تاکید است که برگزاری هر یک از شیوه ها، صرفاً با مجوز شورای گسترش آموزش عالی مجاز خواهد بود، البته در شیوه پژوهش محور، طرح های پژوهشی، پس از تصویب در کمیته های تخصصی و تعیین کار فرمای مشخص و پیش بینی اعتبارات آن، که باید از اعتبارات خارج از موسسه تامین شده باشد، اجراء خواهد شد.

ماده 1. برای رعایت اختصار  ،تعاریف زیر در این آیین نامه به کار می رود:

وزارت :منظور، وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری است.

دوره دکتری:منظور ، دوره دکتری تخصصی (PH.D)است .

موسسه: منظور ،هریک ازدانشگاهها وموئسسه های آموزش عالی وپژوهشی کشور است که مطابق مقررات وزارت ، مجازند دوره دکتری را برگزار کنند.

گروه:منظور کوچکترین ، واحد سازمانی آموزشی یا پژوهشی موسسه است.

آیین نامه: منظور ، آیین نامه دوره دکتری است.

طرح پژوهشی تقاضامحور: طرح پژوهشی، دارای کارفرمای مشخص است که برابر قرارداد، اجرای آن به موسسه واگذار و اعتبارات کامل پروژه به همراه هزینه های نظارت بر آن توسط کارفرما تامین و نتیجه کار نیز تحویل گرفته می شود.

کمیته راهبری: منظور کمیته ای است که هدایت رساله دانشجو را در شیوه آموزشی- پژوهشی، استاد راهنما و دو نفر عضو هیات علمی با انتخاب گروه و در شیوه پژوهشی، مسئول گروه ، معاون پژوهشی و کارفرما بر عهده دارد.

هیات داوران: منظور هیاتی است که ارزیابی نهایی رساله دانشجو در دوره دکترا را بر عهده دارد .

شورا : منظور شورای تحصیلات تکمیلی یا آموزشی دانشگاه در شیوه آموزشی- پژوهشی و بر حسب مورد شورای پژوهشی موسسه در شیوه پژوهشی است.

ماده 2: دوره دکتری، بالاترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک تحصیلی می انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه های مختلف علوم وفناوری در رفع نیازهای کشور وگسترش مرزهای دانش موثر باشند و این دوره به دو شیوه «آموزشی –  پژوهشی » و «پژوهشی » برگزار می شود.

تبصره 1: موسسه های پژوهشی با داشتن برنامه پنج ساله مصوب هیات امناء و زیر ساخت های لازم و تبدیل پژوهش های مورد نیاز دستگاه های متقاضی به پروژه های پژوهشی می توانند دوره دکتری پژوهشی را اجرا کنند و دانشگاه ها نیز به ازای هر 5 نفر دانشجوی دکتری آموزشی – پژوهشی می توانند یک نفر دانشجوی دکتری به شیوه پژوهش محور جذب کنند مشروط بر اینکه استاد راهنما طرح پژوهشی تقاضا محور داشته باشد.

ماده 3. شرایط پذیرش

الف) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

ب)داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  مورد تایید «وزارت»

ج)داشتن صلاحیت علمی

د)داشتن توانایی در زبان خارجی.

تبصره 2.نحوه احراز صلاحیت علمی وتوانایی در زبان خارجی براساس آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دکتری مصوب وزارت تعیین می شود.

ماده 4: ظرفیت پذیرش دانشجو با توجه به تعداد استاد راهنما که حداقل در مرتبه استادیار با حداقل دو سال سابقه تدریس در دوره های تحصیلات تکمیلی و راهنمایی دو پایان نامه کارشناسی ارشد باشد، تعیین می شود و مسئولیت راهنمایی هر دانشجو از ابتدا بر عهده استاد راهنما  است که به درخواست دانشجو وبا موافقت عضو هیات علمی وتاییدگروه ذی ربط تعیین می شود.

تبصره 3:شرایط تعیین استاد راهنما در شیوه پژوهشی به جای دو سال سابقه تدریس، به پایان رساندن دو طرح پژوهشی به عنوان مجری می باشد که حداقل یک طرح باید پژوهش تقاضا محور خاتمه یافت و یا در دست اقدام باشد.

تبصره 4:در صورت نیاز ، به پیشنهاد  استاد راهنما و تایید گروه ، مسئولیت راهنمایی رساله دانشجو را دو استاد راهنما ( مشروط به اینکه استاد راهنمای اول « اصلی» حداقل 60 درصد مسئولیت هدایت رساله را بر عهده داشته باشد) به طور مشترک عهده دار می شوند .

تبصره 5: در صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما می توان یک یا دو استاد مشاور برای هدایت دانشجو تعیین کرد.

تبصره 6: در شرایط خاص و به تشخیص شورای موسسه ،  انتخاب استاد راهنما ومشاور ازبین متخصصان با مدرک دکتری، خارج از موسسه نیز بلامانع است.

ماده 5 :مجموع واحدهای دوره دکتری 36واحد است که در شیوه آموزشی – پژوهشی 12تا 18واحد آن واحدهای درسی و 18تا 24 واحد آن مربوط به رساله است.و در شیوه پژوهشی 3 تا 8واحد آن واحدهای درسی ومرتبط با موضوع رساله دانشجو و 28 تا33 واحدآن مربوط به رساله است که در برنامه درسی مصوب هررشته تعیین می شود.

تبصره 7:تعیین حداقل وحد اکثر واحدهای درسی در شیوه پژوهشی در هر زمانی از دوره تحصیلی با تشخیص ونظر استاد راهنما و تایید گروه صورت می پذیرد.

تبصره 8 :واحدهای درسی به منظور تسلط برمفاهیم نوین هررشته وتقویت توان علمی دانشجو برای اجرای فعالیت های پژوهشی ، با نظر استاد راهنما ، وبراساس  برنامه درسی مصوب هررشته انتخاب می شود.

تبصره 9:حد اقل نمره قبولی در هر درس ،14 از 20 ومیانگین قابل قبول نمره های دانشجو در همه درسها 16 از 20 است .ولی چنانچه میانگین، دانشجو کمتر از 16 با شد.دانشجو مجاز خواهد بود، با نظر استاد راهنما حداکثر در یک نیمسال تحصیلی، درسهایی را علاوه بر سقف واحدهای درسی برای جبران میانگین کل بگذراند.

تبصره 10:درشرایط خاص ودر صورت نیاز  ،به تشخیص استاد راهنما و تایید گروه ذیربط  ،دانشجو موظف است حداکثرتا 6 واحد درسی را به عنوان جبرانی بگذراند نمره دروس جبرانی درتعیین میانگین کل محاسبه نمی شود.

ماده 6 . موضوع رساله : دانشجو موظف است، در شیوه آموزشی – پژوهشی تا پایان نیمسال اول و در شیوه پژوهشی ، از طرح های پژوهشی تقاضا محور همزمان باپذیرش، موضوع رساله خود رابا هماهنگی استاد راهنما تعیین و پس از تصویب شورا، فعالیت پژوهشی خود را آغاز کند.

تبصره 11. طرح پیشنهادی رساله دانشجو در شیوه آموزشی – پژوهشی تا پایان نیمسال سوم و در شیوه پژوهشی، در طول نیمسال اول و پس از تصویب شورا رسمیت می یابد و قابل اجرا است.

 

ماده 7 .ارزیابی جامع

ارزیابی جامع به مظور احراز قابلیتهای آموزشی وپژوهشی دانشجو است که در شیوه آموزشی پژوهشی ، دانشجو باید با نظارت معاون آموزشی موسسه در یک آزمون که شامل دو یا سه درس اصلی به انتخاب استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی باشد ، شرکت کند. این آزمون باید به گونه ای باشد تا توانمندی  ،تحلیل واستنباط دانشجو از نظر اساتید راهنما ومشاور و3 نفر اعضای هیات علمی با پیشنهاد گروه و تایید معاون آموزشی موسسه  برای آغاز فعالیت پژوهشی سنجیده شود و در شیوه پژوهشی ، احراز قابلیت های پژوهشی دانشجو، بر اساس روند پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشجو است که در پایان هر دو نیمسال تحصیلی از سوی کمیته راهبری سنجیده می شود.

تبصره12 . میانگین نمرات دانشجو در شیوه آموزشی - پژوهشی در ارزیابی جامع نباید کمتر از 16 باشد دانشجویی که میانگین ارزیابی جامع وی کمتر از16 باشد تنها یک بار دیگر می تواند در ارزیابی جامع شرکت کند.

تبصره 13:  میزان پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشجو در شیوه پژوهشی به صورت قابل قبول و غیر قابل قبول سنجیده می شود، در صورت احراز درجه قابل قبول از سوی کمیته راهبری، دانشجو می تواند به فعالیت های پژوهشی خود ادامه دهد.

تبصره 14: چنانچه میزان پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشجو در شیوه پژوهشی از سوی کمیته راهبری غیر قابل قبول سنجیده شود، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده خواهد شد تا روند فعالیت های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقاء دهد . در غیر این صورت، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

ماده 8. دانشجو پس از تدوین رساله و تایید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان درشیوه آموزشی پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات  علمی - پژوهشی  دارای نمایه معتبر بین المللی و همچنین در شیوه پژوهشی ، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)،موظف است درحضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند.

تبصره 15. درشرایط خاص و در صورتی که دانشجویان هر دو شیوه از تولید دانش فنی،ثبت اختراع، اکتشافات و نو آوری « ارزیابی و تایید شده توسط مراجع ذیصلاح علمی» آثار بدیع هنری ، کتاب تالیفی و تصنیفی « مورد تایید دستگاه متقاضی » برخوردار باشند پس از تایید هیات داوران و شورا از ارائه مقاله  معاف خواهند بود.

تبصره 16: نحوه تشکیل و شرح وظایف هیئت داوران ، چگونگی دفاع ازرساله واحراز کفایت دستاوردهای علمی رساله ، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای موسسه رسیده باشد.

تبصره 17: ترکیب هیات داوران عبارت از:استاد یا اساتید راهنما ، استاد یا اساتید مشاور ، 3 نفر عضو هیئت علمی دررشته مربوط بادرجه حداقل استادیاری به انتخاب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده یا شورای آموزشی ویا پژوهشی پژوهشکده که باید یک نفر از آنان حد اقل دانشیار واز موسسه های خارج از موسسه مجری باشد. در شیوه پژوهشی ، دستگاه متقاضی می تواند یک نفر را به عنوان استاد مشاور معرفی کند که مشاور دانشجو در دفاع و داوری ها باشد و به عنوان عضو هیات داوران در جلسات حضور داشته باشد.

ماده 9: ارزیابی رساله  براساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده  ،میزان نوآوری ، چگونگی دفاع از یافته های پژوهشی ونحوه نگارش انجام می شود و نتیجه آن به یکی از دوصورت زیر تعیین می شود.

الف)قبول(در یکی از سطوح: عالی ، بسیارخوب ، خوب)

ب)غیر قابل قبول

تبصره 18 :چنانچه رساله دانشجو «غیر قابل قبول» ارزیابی شود ، بنا به تشخیص هیات داوران ، دانشجو مجازاست طی حداکثر شش ماه ، به شرط اینکه از حد اکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر نشود  ،اصلاحات لازم رادر رساله به عمل آوردوصرفا برای یک بار دیگر از آن دفاع کند.

ماده 10:دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی وکسب درجه «قبول» ازرساله خود به دریافت درجه دکتری نائل می شود:

تبصره 19 :مدرک  دوره دکتری حسب مورد با ذکر شیوه ( آموزشی – پژوهشی یا پژوهشی ) صادر می شود.

ماده 11. مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری در شیوه آموزشی ، پژوهشی، حداقل سه سال ونیم  وحداکثر چهار سال و نیم و در شیوه پژوهشی حداقل 3 سال و حداکثر 4 سال است و در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما وتایید گروه ذی ربط ، در هر دو شیوه می توان حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزود:

تبصره20 :در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود ویا بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی، در حداکثر مدت مجاز موفق به اتمام تحصیل نشود ، به پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو و تایید شورای موسسه ، کمیسیون بررسی موارد خاص بر حسب مورد  با حضور استاد راهنما، وضعیت دانشجو را بررسی می کند ومتناسب فعالیت های  کمی و کیفی وعلمی دانشجو ، درمورد مدت ونحوه ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیم گیری خواهد کرد. بر این اساس، مدت مذکور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب می شود.

ماده 12:درموارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل دردوره دکتری محروم می شود.

الف)میانگین کل نمره های درسی دانشجو (بارعایت تبصره 9)کمتر از 16 شود.

ب)رساله دانشجو (بارعایت تبصره 18) و دفاع مجدد«غیر قابل قبول»ارزیابی شود.

ج)مدت مجاز تحصیل دانشجو (بارعایت تبصره 20)به پایان برسد.

د)صلاحیت علمی دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشی پس از دوارزیابی جامع (بارعایت تبصره 14)احراز نشود.

تبصره21: درصورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل دردوره دکتری ، موسسه مجاز است بارعایت ضوابط ومقررات مربوط  ، صرفا گواهینامه ای رابراساس کارنامه تحصیلی دانشجو صادر کند .

ماده 13:این آیین نامه در برگیرنده اصول کلی وضوابط اصلی دوره دکتری است وموسسه موظف است شیوه نامه های اجرایی را به گونه ای تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آیین نامه ، شروطی مغایر با آیین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نشود.

تبصره22 :تفسیر مواد این آیین نامه بر عهده معاونت آموزشی است ودر موارد مربوط به ارزیابی رساله و قابلیت های پژوهشی با هماهنگی معاونت پژوهشی است .

ماده 14.«وزارت» وموسسه به تناسب وظایف خود ،شیوه نامه های نظارت براجرای دوره دکتری را تنظیم و بر نحوه اجرای این آیین نامه شیوه نامه های اجرای آن نظارت می کنند.

ماده 15.این آیین نامه مشتمل بریک مقدمه ،15 ماده 22  تبصره در جلسه 775 مورخ 8/8/89 شورای برنامه ریزی آموزش عالی شد و برای دانشجویانی که از سال تحصیلی 90-1389 و پس از آن در دوره دکتری پذیرفته می شوند، لازم الاجراست واز تاریخ اجرائ کلیه بخشنامه ها وآیین نامه های مغایر بااین آیین نامه لغو می شود.

این آیین نامه مجدداً برای اجرا از سال تحصیلی 91-90 ابلاغ گردید.

 

کامران دانشجو

وزیرعلوم تحقیقات وفناورینظرات
نام
پست الکترونیک
کد امنیتی
Captcha
دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز